Thailand Veterinary Dean Consortium (TVDC)
ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

กิจกรรม ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2563 (World Rabies Day 2020)

วันที่ 28 กันยายน 2563

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ชั้น 3 สำนักงานสัตวแพทยสภา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพัน์ 2563 เวลา 9.30 -12.00 น..

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 36)
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สัตวแพทยสภา
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

-

รายละเอียด

ภาคีคณบดีฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้การสอนบุคลากรสุขภาพ ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และบัญชียาหลักแห่งชาติ ประจำปี 2562
20-21 มิถุนายน 2562

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีฯ ประชุมแก้ไข มคอ.1
5 มิถุนายน 2562

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 34)
20 กุมภาพันธ์ 2562

-

รายละเอียด

ภาคีคณบดีฯ แสดงมุทิตาจิต รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
-

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีฯ
11 ธันวาคม 2561

-

รายละเอียด

ประธานภาคีคณบดีเข้าร่วมงาน VCT in Tokyo meeting
19 พฤศจิกายน 2561

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีฯ ครั้งที่ 4 /2561 (ครั้งที่32)
15 สิงหาคม 2561

-

รายละเอียด

กิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์แต่ละสถาบัน
ปีพุทธศักราช 2561

-

รายละเอียด

ประธานภาคีฯ ได้ร่วมการเสวนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... กับผลกระทบต่อวิชาชีพและประชาชน"
3 พฤษภาคม 2561

-

รายละเอียด

ประธานภาคีฯ ได้ร่วมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "สานความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
27 เมษายน 2561

-

รายละเอียด

ประชุมสรุปโครงการ
"การประชุมสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5"
10 เมษายน 2561

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 30)
4 เมษายน 2561

-

รายละเอียด

ภาคีคณบดีฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ KVAC 19th
4 เมษายน 2561

-

รายละเอียด

ประชุมภาคีคณบดีฯ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 29)
21 กุมภาพันธ์ 2561

-

รายละเอียด

ประชุมกลุ่ม 1 ร่างเกณฑ์รับรองสถาบัน
12 กุมภาพันธ์ 2561

-

รายละเอียด

การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
23 พฤศจิกายน 2560

-

รายละเอียด

งานประชุมสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
23 พฤศจิกายน 2560

-

รายละเอียด

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 สัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
16 พฤศจิกายน 2560

-

รายละเอียด

การประชุมครั้งที่ 1 ของกลุ่มย่อยที่ 4 สัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
9 พฤศจิกายน 2560

-

รายละเอียด

การประชุมชี้แจงการจัดประชุมสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 5
24 ตุลาคม 2560

-

รายละเอียด

ประธานภาคีร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในโครงการระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา สพ.ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์
5 ตุลาคม 2560

-

รายละเอียด

ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2560
28-29 กันยายน 2560

-

รายละเอียด

การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
19 กรกฎาคม 2560

-

รายละเอียด

การประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
19 เมษายน 2560

-

รายละเอียด

การประชุมสัมมนาสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4
พ.ศ.2557

-

รายละเอียด